Persbericht tijdelijke N206

Ook beschikbaar als download:

Katwijk Smart Village, 3 april 2020

KSV is teleurgesteld door gebrek aan inhoudelijke diepgang in de afwijzende reactie van de Provincie Zuid-Holland op het rapport van KSV met oproep om integrale aanpak serieus op te pakken.

Valkenburgse bevolking wordt door provincie afgescheept

Uit de reactie van de provincie op het rapport van KSV van 4 maart 2020 kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er met 7-mijlslaarzen door het uitgebreide rapport is gestapt zonder serieus in te gaan op de vragen en de aangereikte oplossingsrichtingen.

De provincie schermt met de thema’s die vanaf het begin al geroepen zijn: het gaat om tijd en geld. Wat het effect is op de Valkenburgse bevolking en op de kosten op langere termijn telt klaarblijkelijk nog steeds niet mee. Dat juist nu het resultaat van onbehoorlijk beleid doorgedrukt lijkt te worden in een crisistijd waarbij protest, inspraak en reactie van de bevolking niet mogelijk is en waarbij de rechtspraak tot eind april stil ligt, is stuitend..

Waaruit blijkt hoe oppervlakkig de reactie van Provincie Zuid-Holland is?

KSV heeft namens de Valkenburgse bevolking, als reactie op het Onderzoeksrapport, een uitvoerig document geschreven; in negen punten wordt benoemd waarom het anders zou moeten en anders zou kunnen. In een paar pennenstreken wordt door de Provincie reactie op het rapport gegeven, maar veelal wordt om de hete brei heen gedraaid. KSV vraagt zich af of de Provincie het rapport wel serieus gelezen heeft. Zo werd het tijdelijk verwerven van gronden aan de zuidzijde aanvankelijk als een breekpunt opgeworpen. Uiteindelijk blijkt dat alle grondeigenaren loyaal aan de zuidelijke variant willen meewerken. Ook wordt niet ingegaan op de integrale visie van KSV, alleen wordt gesteld dat het HOV nog niet zover is en dat het lastig is om overheden te laten samenwerken. Terwijl met een integrale visie kostbare en schaarse materialen en veel geld kunnen worden bespaard. Er wordt ook totaal voorbij gegaan aan de verkeersveiligheid: wat is nu concreet het verkeersplan? Hoe wordt voorkomen dat langzaam- en snelverkeer zich met elkaar vermengt? Hoe verloopt de verkeersafwikkeling? Immers alleen de Hoofdstraat blijft als enige doorgangsroute over en daar moet al het verkeer overheen. Ook aan de vraag over de geluidsmetingen, trillingen en vervoer gevaarlijke stoffen wordt voorbijgaan. Zijn de burgers en de kinderen van de school dan niet belangrijk? Wordt het project stilgelegd als de norm wordt overschreden?

Aangenomen wordt dat vergunningen binnen de PIP definitief zijn afgegeven en ook gelden voor het stuk in de Parkstrook wat bij buiten de PIP ligt. Is dat zo? En hoe is dit juridisch onderbouwd? Voldoet ook dit stuk aan de ADC toets? Flora en Faunawet? Besluit gevoelige bestemmingen? KSV kent het antwoord al.

Waarom is dit project al bij de start fout gegaan?

Om binnen het aan te besteden bedrag (financiële kaders) te kunnen blijven is destijds de klus gegund aan de aannemer die dit voor de beste prijs kon doen. Daarmee werd gekozen voor een folieconstructie en het gebruik van experimentele gel. Dat leek goedkoop en snel. Echter, er is bewust of onbewust niet stilgestaan bij de consequentie dat met deze constructie de tijdelijke weg niet zoals gebruikelijk binnen de projectgrenzen kon worden gerealiseerd.

Hoe lossen we dit nu op, is er toen waarschijnlijk gedacht. Omdat er geen openheid wordt gegeven over de samenwerking tussen provincie, aannemer en gemeente, over werkgroepen en over betrokkenheid van de Stadsbouwmeester van Katwijk, lijkt het aannemelijk dat de Parkstrook- herinrichting als uitvlucht is gekozen. Door dit project er tegenaan te plakken, oneigenlijke argumentatie te gebruiken als: explosieven alleen aan zuidkant, niet mee willen werken grondeigenaren, archeologie alleen aan zuidkant, is er gedraaid en gekleurd.

Consequenties foliebak en gelconstructie zijn misschien nog groter

Wanneer de Provincie kiest voor deze makkelijke en ‘goedkope’ foliebak dan moet zij bereid zijn de consequenties van die keus te nemen en niet de gevolgen daarvan op mens en milieu afschuiven met een noordvariant. Voortdurend wordt de tijdelijkheid benadrukt van de constructie, terwijl deze keuze consequenties heeft die veel verder reiken dan 18 maanden en deels blijvend zijn.

Beweerd wordt dat de hinderduur zo beperkt mogelijk is en dat het voor het milieu gunstig zou zijn. De rondweg bij Utrecht heeft laten zien dat de folieconstructie aanpassingen aan de weg belemmert en dat deze leiden tot torenhoge risico’s én kosten. Nog steeds weten zij in Utrecht niet hoe de problemen met de foliebak moeten worden opgelost. Boskalis denkt dit bij de N206 te ondervangen met een innovatieve gel. Een gel die zo innovatief is dat er nog nauwelijks wat over te vinden is, bijvoorbeeld op de kwaliteit van ons drinkwater. Is het net als bij Utrecht een experiment waarbij de consequenties op volgende generaties worden afgewenteld?

Burgerparticipatie; een wassen neus

In de zomer, terwijl de meeste mensen met vakantie waren, is voor het eerst kenbaar gemaakt dat de tijdelijke N206 niet aan de door iedereen verwachte zuidelijke kant zou komen maar aan de noordelijke kant. Scholen, ouderen en bedrijven zijn in deze belangrijke communicatiefase vergeten. Vervolgens is er geprobeerd om met goed ogende artist impressions met “meanderende waterpartijen” de nieuwe Parkstrook te verkopen, om zo toch het snelfietspad op de tijdelijke N206 aan de noordkant voor elkaar te krijgen. Het is schandalig dat hiermee willens en wetens een ontwerp gemaakt is waarbij het groen van de Parkstrook is teruggebracht tot een paar meter ipv de huidige 15 meter. Niet tijdelijk maar voorgoed. Dit is tekenend voor de manier waarop dit project is geleid. Er blijkt minachting uit, een gebrek aan rechtvaardigheidsgevoel en het onvermogen om eigen fouten toe te geven en naar een oplossing te zoeken.

Juridische stappen

Mocht de provincie toch besluiten om de noordelijke variant door te zetten en de gemeente Katwijk de vergunning verleent, dan rest niets anders dan het juridisch traject in te gaan. Een geraadpleegde jurist ziet voldoende aanknopingspunten voor verdere stappen. In beginsel heeft alleen KSV zich laten informeren door een advocaat, maar nu staan ook de bewoners van Valkenburg klaar om hun juridische bijstand te bundelen. Rechtsbijstandverzekeringen kunnen worden gekoppeld en zo staat

een gedegen arsenaal aan vermogen klaar om advocaten aan het werk te zetten. Ook particulieren hebben zich spontaan gemeld om geldelijk bij te dragen.

Valkenburg is klaar met het gestuntel van de Provincie. Ook werd beweerd dat de acties in Valkenburg louter van KSV kwamen. Recent kleurde het dorp weer een week geelrood door de Valkenburgse vlag en hingen de posters NEE TEGEN NOORD huis aan huis. Valkenburg is er klaar voor en klaar mee!

Oproep aan volksvertegenwoordigers

Valkenburg waardeert de interesse en betrokkenheid van de leden van de Provinciale Staten, onder andere door werkbezoeken. En we hopen dat de volksvertegenwoordigers bij de Provincie en de gemeente Katwijk alles op alles zetten om te voorkomen dat er enorme problemen gaan ontstaan in de tijdelijke situatie en daarna.

Praktische informatie:

Het rapport van KSV is te vinden op de website www.katwijksmartvillage.nl Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij:

Piet Ooms: 06 22 80 48 66 / Daniëlle Hoek: 06 39 76 60 55 Het beste bereikbaar via Whatsapp of SMS