R-Net

Op deze plek wordt relevante informatie met betrekking tot R-Net, de busbaan langs de Duinvallei bij elkaar gezet.

Per onderwerp is informatie te vinden en worden vragen die er zijn weergegeven.
 • Proces, Transparantie & communicatie:
Timeline:
 • 28 september 2021 1e Informatiebijeenkomst over de busbaan langs de Duinvallei georganiseerd door Provincie Zuid-Holland. (Link)
 • Aug onderzoeken
 • Dec start verschillende procedures
 • April opleveren ontwerpen en onderzoeken aan politiek
 • Dec 2023 aanbesteding
 • Dec 2024 oplevering project
 
Vragen:
 1. Waar staan de plannen? > 280921: er zijn nog geen plannen
 2. Hoe loopt de bezwaarprocedure en wat zijn de termijnen?
 3. Toezegging volledige transparantie: inzicht in de planning, studie varianten, besluitvorming, inspraak en participatiemomenten burgers/omwonenden/KSV, communicatie, ed. Geen verrassingen (we willen alles weten!).
 4. Inzicht in uitgangspunten en resultaten verkeersprognose, actuele cijfers voor heel Katwijk?
 
Duidelijkheid van welk plan het onderdeel is
De busbaan is onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk
 

Fase 2:

Opknippen in 3 deelgebieden
Deelgebied 2 is Duinvallei
Aanleg busbaan bij N206
Aanleg/verleggen fietspad
Bouw/verlengen fietstunnel
Bouw bushaltes

 
Vragen:
 1. Maakt de R-net corridor (hov-traject) onderdeel uit van het provinciaal inpassingsplan (PIP) van de rijnlandroute? –> 280921: er is nog nodig een PIP voor de busbaan en het fietspad

 2. Wat is het traject van het hov deel dat genoemd is in de plannen van de rijnlandroute?
 3. Is het een project van de gemeente Katwijk?
 4. Bevindt zich dit op provinciale of gemeentelijke grond

Duidelijkheid inhoud en totstandkoming plannen, research & alternatieven

Research:
In 2020 zijn bijna 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht; het hoogste niveau sinds 2011. De helft van de verkochte fietsen was had elektrische ondersteuning, dit aandeel ligt aanmerkelijk hoger dan in 2019 (42%). Het betreft 547.000 elektrische fietsen (2020), 30% meer dan een jaar eerder. (Link)
 
E-bike markt groeit in 2021 met 15,3%
Onderzoek VMS Insight in opdracht van BOVAG
 
Busgebruikers door dik en dun | Onderzoek van Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Demografische Vooruitzichten, p.25
Vragen:
 1. Zijn de demografische ontwikkelingen mbt toename fietsers en afname passagiersontwikkeling busreizigers meegenomen?
  Is men bekend met afvlakking en afname passagiersontwikkeling in Zuid-Holland vanaf 2024?
  Welke scenario’s zijn er bedacht die rekening houden met deze ontwikkelingen?
  Welke varianten zijn er voor zowel bus als fiets.
 2. Welke varianten zijn onderzocht en (voorlopig) afgevallen.
  Om welke redenen?
 3. Kan de bestaande doorgang onder het viaduct dat nu niet gebruikt wordt geïntegreerd worden in bijvoorbeeld de doorgaande fietsroute.
 4. Wat is de argumentatie van de noodzaak om een extra busbaan te realiseren ten koste van … – kan het ook deels met bestaand asfalt, dus mee met de huidige verkeersstromen? 

Natuur & omgeving

Vragen:
 1. Heeft er een stikstof toets voor natura 2000 plaatsgevonden en wat zijn de uitkomsten?
 2. Is er een milieu effect rapportage (mer) uitgevoerd?
 3. Is de flora en faunawet getoetst?
 4. Is de natuurbeschermingswet getoetst? Zijn er bijvoorbeeld bijzondere of beschermende diersoorten?
 5. Groenparagraaf – compensatie schade (en schande!) inclusief verbetering optimalisaties.

Gezondheid & Leefbaarheid

Vragen:
 1. Hoeveel fijnstof uitstoot is toegestaan voor en door de r-net corridor?
 2. Wat zijn huidige metingen en in welk gebied?
 3. Hoe hoog mogen trillingen zijn voor de omgeving zich tot het hov-traject?
 4. Hoe hoog mag het geluid zijn voor de omgeving van het hov-traject?
 5. Welke beheersmaatregelen worden er genomen?