Overzicht onderzoeken

(Klik op de zwarte blokjes om naar het desbetreffende onderzoek te scrollen)

ONDERZOEK

Onderzoek in opdracht van gemeente Katwijk aan adviesbureau IDDS milieu, uitgevoerd door Eurofins Omega Amsterdam- Duivendrecht

ONDERZOEK

Gemeente Katwijk vraagt een tweede onderzoek aan bij adviesbureau IDDS Milieu. Dit bureau laat geen tweede onderzoek op locatie uitvoeren, maar geeft in hun rapport aan dat ze gekeken hebben naar het onderzoek bij de partijkeuring van de gebruikte Beaumix, zoals die door ACCN (een producent van bodemas) verricht is bij het afgeven van het certificaat

ONDERZOEK

Onderzoek in opdracht van KSV/Paridon door Eurofins Agro naar de aanwezigheid van zware metalen

ONDERZOEK

Onderzoek in opdracht van KSV/Paridon aan Mol Ingenieursbureau door Eurofins Analytico Barneveld naar de hoeveelheid opgeloste zware metalen

ONDERZOEK

Content op dit moment onderhanden

Achtergrondinfo Onderzoek September 2020 Gemeente:

Info over het onderzoek:

 • Onderzoekslab: het wereldwijd opererende  Eurofins concern in Amsterdam en Hamburg, locatie Omega Amsterdam: Duivendrecht
 • Methode: Eurofins meet de antimoon-waarde door een cascadeproef (bodemas wordt 23 uur lang geschud met aangezuurd water van pH=4).
 • Monsters: weggeschept van locatie


Uitkomst:

 • In het rapport van het eerste onderzoek in opdracht van de gemeente wordt nadrukkelijk vermeld dat de hoeveelheid antimoon NIET TOELAATBAAR is.

Vragen:
 • Op 29 september heeft de gemeente Katwijk een bezoek gebracht in Alkmaar.  Is daar gesproken over de verhoogde antimoonwaarde? Is daar een gespreksverslag van?
 • Is er een speciale reden dat de gespecialiseerde ambtenaar die dit onderzoek heeft opgezet, en die de antwoorden heeft gegeven naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad na de reactie van de gemeente dat dit niet de goede methodiek was, van baan is gewisseld?
 • Wie zegt het in rood gearceerde antwoord over de kennis en kunde van de gemeente  op vraag over milieuvervuiling en hoe rijmt dit met beantwoording op 12 nov door de gemeente ? > vraag 12 Beantwoording 10 nov 2020: De gemeente heeft regelmatig overleg met Boskalis over de toegepaste en hergebruikte stoffen. Speciale bevoegdheid om handhavend bij bodemverontreiniging op te treden kan door de gemeente op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. De bevoegdheid om op te treden in het kader van de Wet Natuurbescherming ligt niet bij de gemeente maar bij de provincie. Echter dit betekent niet dat we niets kunnen doen. Wat we wel kunnen ligt in feite in lijn met het beschermen van de bodemkwaliteit. Dus zolang er geen teerhoudend asfaltgranulaat wordt gebruikt zal er ook geen sprake zijn van milieuvervuiling in de omgeving. / Beantwoording 12 nov 2020 vraag KK over rolverdeling: Handhaving via de wet Bodembescherming Het kan gebeuren dat vanuit het grond stoffen uitlogen in het grondwater, waardoor er een schadelijk effect is op het milieu of ecologie, of dit zo is hangt af van de stoffen in de grond. VTH is dit al verder aan het uitzoeken. 
 • Vraag 1 Beantwoording Gemeente Katwijk 10 nov van CDA:  [..] Bij eerdere projecten, met dit soort gruis, waren zieke paarden en mensen met ernstige gezondheidsklachten het gevolg. (2018 Hellevoetsluis en Rockanje). Controleert de gemeente of Boskalis de juiste materialen gebruikt? Ja, er vindt toezicht plaats. Onze gemeentelijke toezichthouder heeft een indicatieve keuring laten uitvoeren op PFAS en een algemeen stoffen pakket. Behalve antimoon geen verhogingen. Antimoon is altijd een probleemstof bij bodemas. En door de indicatieve keuring waarschijnlijk niet goed bepaald. Wel dun plastic aangetroffen in het toegepaste materiaal dat niet door de verbrandingsoven zou moeten komen en daarom is er dinsdag 29 september as samen met Boskalis een bezoek bij de productielocatie van Nauerna. Onze toezichthouder heeft de verdenking dat er een partij bijgemengd is. 
 • Wat wordt hierboven bedoeld met indicatieve keuring?  En is het feit dat er is bijgemengd niet juist de bevestiging dat het niet goed is?

Achtergrondinfo Onderzoek November 2020 Gemeente:

De gemeente geeft na vragen van de gemeenteraad opdracht aan het adviesbureau IDDS Milieu voor een vervolgonderzoek. Ze laten niet opnieuw een onafhankelijke partij onderzoek doen op locatie, maar gaan af op de partijkeuring van de fabrikant.

Info over het onderzoek: 

 • Datum rapport: dagtekening 24 november
 • Adviesbureau: IDDS Milieu
 • Onderzoekslab: ACCN (= partner van Boskalis)
 • Methode: partijkeuring waarbij een kolomproef is uitgevoerd (gedurende 20 dagen stroomt neutraal water met pH=7 door de bodemas.
 • Link naar rapport


Uitkomst:

 • Volgens het adviesbureau wordt het verschil tussen de waarden veroorzaakt door een andere analyse methode. Bij de partijkeuring wordt een kolomproef uitgevoerd, Eurofins meet de antimoon waarde door een cascadeproef (bodemas wordt 23 uur lang geschud met aangezuurd water van pH=4)
 • De monsters van het eerste onderzoek laten een verhoogde emissie van antimoon zien, de partijkeuring geeft dit niet aan. 

Het adviesbureau adviseert de gemeente om af te gaan op de partijkeuring.

Reactie van de Gemeente Katwijk op vragen van het CDA op 10 november:
“De bouwstof Beaumix, die door Boskalis langs de N206 is gestort, bevat tóch geen gevaarlijke concentratie antimoon”.

Samenvattend:
Gemeente Katwijk verwerpt het eerste onafhankelijke onderzoek, dat is gedaan op basis van monsters die op locatie zijn afgenomen en neemt de partijkeuring van de fabrikant als waarheid aan. De slager die zijn eigen vlees keurt krijgt de voorkeur.

Vragen:

 • Waarom liet de gemeente zich zo snel overtuigen door het adviesbureau? Hoe kan het dat ACCN, een partner van Boskalis (de fabrikant zelf dus) gevraagd wordt een onderzoek te doen?

Achtergrondinfo Onderzoek November 2020 KSV/Paridon

De bijzondere wending van een zorgelijke uitkomst gecombineerd met de eigen waarnemingen van grote hoeveelheden batterijen, metaal en plastic was aanleiding voor Katwijk Smart Village om aan te sturen om meer gedegen onderzoek.


Info over het onderzoek:

 • Adviesbureau: zonder tussenkomst adviesbureau
 • Onderzoekslab: Eurofins Agro Wageningen (omdat de verkoop van mest van de paarden aan champignonkwekerijen verloopt)
 • Methode: De cascadetest. Benadert veel meer de werkelijkheid. Er is geen wetenschappelijke basis voor het afwijzen van deze test. NEN gecertificeerd en de keuze hangt af van de gewenste L:S verhouding en termijn.


Uitkomst:

 • Er worden verhoogde concentraties chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink aangetroffen. Zie  voor meer details:  Onderzoeksoproep Beaumix op onze website.

Vragen:

 • Voor de Gemeente Katwijk zou dit een trigger moeten zijn om een uitvoeriger en transparant onderzoek uit te voeren. Het verbaast ons dat de Gemeente Katwijk geen tweede onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren door een onafhankelijke en gecertificeerde instelling, maar genoegen neemt met het resultaat van een eerder gedane partijkeuring en daarmee de eerdere vondst van antimoon ontkent. Dus niet op basis van nieuwe monsters die zijn genomen op locatie maar op basis van de partijkeuring door de fabrikant zelf.
  Wat zijn hiervoor de redenen?

Antimoon is echt gevaarlijk

Antimoon wordt gebruikt in de halfgeleiderindustrie en voor de productie van accu’s. Het behoeft geen verdere toelichting dat het aantreffen van een zekere hoeveelheid antimoon een ernstige situatie is.

 • Antimoon staat in de top 10 van meest giftige mineralen op aarde.
 • Inname via inademing of de mond kan leiden tot oogirritatie, haarverlies, diarree, overgeven, maagzweren en hart-en longproblemen.
 • Bij langdurige blootstelling aan te hoge concentraties kan het de dood tot gevolg hebben.
 • Niet voor niets is door de Europese Unie in drinkwater de limiet op 5µg per liter gesteld. Dat is 5 duizendste van een milligram.
 • Antimoon behoort tot de categorie zware metalen en wordt door het RIVM en WHO streng gecontroleerd.
 

Achtergrondinfo Onderzoek Januari 2021 KSV/Paridon

Na het onderzoek van KSV in november en uitblijven van onafhankelijk onderzoek zag KSV/Paridon zich genoodzaakt een nieuw onderzoek in januari uit te voeren.

Info over onderzoek:

 • Adviesbureau: de Mol
 • Onderzoekslab: Een gespecialiseerd laboratorium van Eurofins (Eurofins Analytico)
 • Methode: uitloogtest
  Onderzoek is uitgevoerd naar het vrijkomen van zware metalen in opgeloste vorm uit de gebruikte materialen: de zogenoemde uitloogtest. In de uitloogtest wordt bodemas vermalen en blootgesteld aan licht aangezuurd water. In het eluaat wordt de concentratie aan opgeloste zware metalen gemeten.


Uitkomst:

 • In de monsters zijn verhoogde concentraties koper, chroom en (wederom) antimoon aangetroffen.
 • Bij een zware regenbui kunnen te grote hoeveelheden opgeloste metalen in het grondwater en in het oppervlaktewater terecht komen
 • Bij vergelijking met de toegestane grenswaarden in oppervlaktewater (bron RIVM/WHO) worden de waarden in dit monster met respectievelijk een factor 15 voor koper, 4,1 voor chroom en 7,3 voor antimoon overschreden. De waarde van antimoon kwam overeen met het onderzoek van de gemeente Katwijk in september 2020.


Samengevat:

 • Dit betekent dat in drie verschillende monsters afgenomen in sept en nov 2020 en jan 2021 en onderzocht door drie verschillende gerespecteerde laboratoria een niet toelaatbare concentratie van zware metalen wordt aangetroffen.
 • Door de grote hoeveelheid bodemas die is gestort (vele tonnen), komen er aanzienlijke hoeveelheden zware metalen vrij. Daar het afval, dus ook de samenstelling van de bodemas, varieert, kan van plaats tot plaats de uitwassing verschillen. Door de grote hoeveelheden die gestort zijn en die als fundament voor de toekomstige weg worden gebruikt, zakt dit mogelijk tot aan het grondwaterniveau. Zo kan continue uitwassing plaatsvinden.

  Extra zorgelijk als je je realiseert dat dit vlak bij een waterwingebied gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld aangrenzend aan het terrein van de paardenhouder die zijn mest verstrekt aan champignonkwekers.
 • Door de hoge concentratie van antimoon en andere zware metalen is de kwaliteit van de bodemas gedegradeerd tot IBC (IsolatieBeheerControle) bouwstof. Of dit komt door vermenging met vervuilde bodemas of door de kwaliteit van Beaumix zelf kunnen wij niet onderscheiden.
 • Hier gelden andere maatregelen voor het gebruik hiervan dan voor Beaumix. De conclusie is wel dat voor de gestorte bodemas Isolatie, Beheers- en Controle Maatregelen noodzakelijk zijn. De bodemas zou dan ingepakt moeten worden, gecontroleerd dat er niets weglekt en op gezette tijden gecontroleerd moeten worden. Deze bodemas mag niet gebruikt worden als circulaire bouwstof.

Achtergrondinfo Onderzoek September 2023 Gemeente:

Link 

In opdracht van de gemeente Katwijk is door IDDS een monitoring van oppervlakte- en grondwater uitgevoerd ter plaatse van de N206 Tjalmaweg. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van de monitoring van 2023 beschreven.

Info over het onderzoek: 

 • Datum rapport: 22 sep 2023
 • Adviesbureau: IDDS Milieu
 • Onderzoekslab: SGS Environmental Analytics
 • Methode: x


Uitkomst:

 • Lozingswater:
  • pH: 11,6 te hoog / voor de drainage tank en voor de schakelberging in juli
  • Chloride te hoog: 200 mg/L: volgens het rapport zijn daarover afspraken gemaakt met Boskalis
  • EC-waarde 2690
  • antimoon, nikkel en zink in te hoge waarden aangetoond.

 

 

Haal het weg!

In het programma de Vuilnisman heeft men kunnen zien dat er veel verontreiniging in de Beaumix zit: stukjes stroomdraad, plastic, glas, porselein, maar ook heel veel batterijen (28 februari 2021, NPO2, VPRO, De Vuilnisman). Het behoeft geen betoog dat de aanwezigheid van batterijen, en zeker in deze hoeveelheid, zeer ongewenst is.

Als een tuinman deze bodemas met al die vervuiling morgen in jouw tuin gebruikt, dan laat je dat direct weghalen – certificaten of niet, niemand wil batterijen in zijn tuin.

Helaas houdt je zeggenschap op bij het tuinhekje. Daar begint de zeggenschap van de overheid/politiek. 

Hoe kan een gemeentebestuur/provinciebestuur toestaan dat er batterijen, metalen en plastic worden gedumpt in hun (en onze) eigen “tuin”?
Als bestuurder zeg je toch ook “ik wil geen batterijen in mijn tuin”?

Het hoort niet, maar de provincie en de gemeente zeggen dat vervuiling in kleine hoeveelheden toelaatbaar is. Een geïnterviewde fabrikant die bodemas verwerkt sprak zich in de aflevering van de Vuilnisman helder uit dat de hoeveelheid aangetroffen batterijen bij Katwijk veel te groot is voor gecertificeerde Beaumix. 

Overigens weigerde Boskalis, het bedrijf dat de Beaumix (“mooie of schone mix”) produceert en bij Valkenburg stort, de KRO/NCRV te ontvangen.

Volgens KSV rest er op basis van wat we zien en op basis van het onderzoek dat is verricht maar één mogelijkheid, hier ligt zwaar verontreinigd materiaal, en dat moet weggehaald worden.