Persbericht

DOWNLOAD:

Persbericht nav eigen onderzoek KSV bouwgrond N206, met oproep tot snel handelen aan gemeente vanwege zorgwekkende uitslag.

Dit persbericht is de aankonding van het naar buiten brengen van een eigen rapport van KSV naar aanleiding van de verontrustende situatie met betrekking tot de stort van AEC-Bodemas voor de aanleg van de tijdelijke N206 en de verbreding van de N206.

Het vinden van een grote hoeveelheid metaal, plastic en batterijen in het gestorte bouwmateriaal in september 2020 was aanleiding voor KSV om zich grondig te verdiepen in:

  • Het materiaal: wat zou Beaumix moeten zijn en wat zien we hier
  • Informatie vanuit overheidsinstanties zelf: waar zijn er risico’s
  • Het proces: wat is er op welke manier door wie onderzocht
  • De uitkomst van  2 lab-onderzoeken uitgevoerd in opdracht van KSV

De inzichten die zijn opgedaan zijn alarmerend:

  • Gezien de op het oog slechte kwaliteit van de Beaumix – ook wel AEC-bodemas – is het denkbaar dat hier (gedeeltelijk) IBC-bouwstoffen zijn gebruikt. Voor het gebruik van deze materialen gelden erg strenge regels.
  • In monsters genomen op 8 november nabij de Kooltuinweg 31 zijn met behulp van de gekozen onderzoeksmethode hoge concentraties van de volgende zware metalen aangetroffen: chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink. De concentraties zware metalen in het monster voldoen niet aan de samenstellingseisen van bodem volgens Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Het rapport heeft de naam Onderzoeksoproep. Er moet onafhankelijk gedegen onderzoek komen, dat is het dringende beroep dat hiermee gedaan wordt.

De vragen in dit rapport en deze oproep zijn nadrukkelijk gericht aan de gemeente Katwijk. De verantwoordelijke instantie die zich niet langer kan verschuilen achter de “administratieve” werkelijkheid maar aan het werk moet om de “feitelijke” werkelijkheid boven water te krijgen.

Meer informatie:

E-mail: katwijksmartvillage@gmail.com
Piet Ooms, 06 2280 4866 of Daniëlle Hoek, 06 3976 6055

Reactie op uitspraak rechter

Behoeft natuurlijk geen verder betoog, maar het mag duidelijk zijn dat bewoners, school en KSV enorm teleurgesteld zijn in de voorlopige uitspraak van de Raad van State.
Het algeheel belang (bouwen op het vliegveld) werd door de advocaat van de Provincie tijdens de rechtszaak gebruikt als ultiem drukmiddel om nu niet in te gaan op de bezwaren van de burgers van Valkenburg. Het ‘kadootje van 2,5 miljoen’ van de Provincie ter verzachting van de gevolgen voor de school en omgeving (mooiere noise barrières, dikkere terugplant van bomen en drie extra lokalen voor de school) gaven uiteindelijk de doorslag. KSV, een grote groep betrokken burgers, heeft meer dan een jaar op willen komen voor de belangen van de bewoners en betrokkenen. Ondanks dikke rapporten, inspreken, bezwaren en als laatste de gang naar de Raad van State, heeft het niet mogen baten.

Pijnlijke conclusie, dat de Provincie en de Gemeente Katwijk niet de burgers als stakeholders hebben gezien. Maar deze volledig links hebben laten liggen. Al eerder gezegd: als je goed begint, hoef je later niet te repareren. Dit ter lering voor de overheden, maar daar schieten wij, als burgers, helemaal niets mee op.

Hulde voor de kritische houding van de politieke partijen in Katwijk! Zij hebben de strijd tot het laatst ondersteund.

Nu de oproep naar de gemeente als bevoegd gezag om serieus toezicht te houden. Alleen met een e-mailadres kom je er niet.

Richting Provincie: tja, als zelfs Groen-Links niet meer om de bomen geeft en alleen maar mee wil regeren, vrees ik het ergste voor ons groen.

En aan Boskalis: heel veel succes, maak er wat moois van en let alsjeblieft op de veiligheid van ons dorpelingen en uiteraard op de allerkleinste fietsertjes!

Als laatste: ontzettend veel dank voor alle steun, bemoedigende en warme woorden, schouderklopjes en doorgeven van relevante informatie door omwonenden, maar ook de bewoners die het lef hadden om met ons op te trekken naar de Raad van State!

Niet de rechtszaak kost gemeenschap geld: maar het niet integraal denken provincie kost de gemeenschap geld.

Oproep aan de rechter van de Raad van State om niet mee te gaan in schimmenspel.

Beste rechter van de Raad van State, 

Afgelopen dinsdag was het hoger beroep bij de Raad van State inzake de omgevingsvergunning N206 verleend door de Gemeente Katwijk aan de aannemer Boskalis, waarbij KSV, omwonenden, school de DubbelBurg, Jan vd Berg en Postmus Sierbestrating de appellanten, zoals het zo mooi heet, aanwezig waren. Bevoegd gezag, de gemeente Katwijk, ‘kon niet anders’ dan de vergunning verlenen. 

Maar… burgers werden opgeroepen massaal in bezwaar te gaan om de wethouder te sterken om de Omgevingsvergunning toch af te wijzen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. 350 bezwaarschriften ploften op de deurmat van het gemeentehuis. Schouderophalend en hoofdschuddend kon de wethouder toch geen aanleiding vinden, gesterkt door de gemeentelijke advocaat, om de burgers toch in het gelijk te stellen. Dringend verzoek van de wethouder om vooral hogerop te gaan: op naar de Raad van State.

De zitting was dus afgelopen dinsdag. Bijzonder: niemand wil de tijdelijke Noordelijke variant van de N206, welke een kaalslag aan de Parkzone veroorzaakt en heel veel overlast, en dat twee jaar lang. Fout in de aanbesteding van Provincie en Gemeente Katwijk, maar kan nog voorkomen worden. Stoere burgers spreken gezamenlijk hun rechtsbijstand verzekering aan, school haalt een potje leeg, spontane donaties van heel veel Valkenburgers, KSV duikt weer in de archieven en met behulp van de advocaat wordt het verweerschrift opgesteld. 

Op naar Den Haag. In de zaal worden we geconfronteerd met twee advocaten van de Gemeente Katwijk en een advocaat van de Provincie Zuid-Holland met in de zaal nog 7 adviseurs, waaronder de aannemer. Natuurlijk geen probleem, maar na de oproep van de wethouder zou je als burger op zijn minst een gelijk speelveld willen hebben. Strijden we dan niet voor hetzelfde doel, wil de gemeente Katwijk hun burgers echt afvallen? Zelfs bij de Raad van State, tegen beter weten in? 

Aan het eind van de zitting komt de Provincie als een echte Sinterklaas met kadootjes (sigaren uit eigen doos): net toevallig krijgt de school er drie klaslokalen erbij (twee te weinig en school moet zelf alles regelen) en trekt de advocaat van de Provincie het gehele proces uit zijn verband door te stellen dat bij afwijzing van de Omgevingsvergunning de bouw van het vliegveld een jaar wordt vertraagd. Dat is onkies en hiermee zet de provincie de hoogste macht voor het blok. Gemeente en Provincie (al helemaal niet) hebben niet het lef om voor de burgers op te komen, hebben die zelfs niet eens gevraagd als stakeholder, hebben grote steken laten vallen en hebben de omwonenden vooral gepasseerd. KSV kreeg geen inzage in belangrijke documenten, schimmig spel, opgetrokken rookwolken. Dat alles om de gemaakte foute keuze te verdoezelen. Zuidelijke variant te duur? Te duur ten opzichte van wat? Een slechte keus? Grote omissie bij het opstellen van de ingangseisen voor de aanbesteding? 

Beste rechter, dank voor uw hoor en wederom, kijk goed naar de stukken en neem uiteraard een weloverwogen besluit, waarbij niet alleen geld telt, maar zeker het welzijn van vele Valkenburgers, van kwetsbare groepen zoals jonge scholieren en ouderen en ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp.

 Ik wens u veel wijsheid toe. Namens ons allemaal.

Oude batterijen in slakken

Langs de Tjalmaweg zijn deze bergen materiaal neergelegd. Het schijnt restafval te zijn van de verbrandingsoven in Alkmaar. Dit spul mag onder de naam Beaumix gebruikt worden voor de wegenbouw.

Echter, hier blijkt ook ander afval doorheen vermengd te zitten. Je komt van alles tegen, waaronder ook batterijen

Dit is dus gewoon chemisch afval wat nu ten westen van Valkenburg is neergegooid.

Het is ten zeerste de vraag is of dit geoorloofd is.

  1. Wat zijn de effecten als het waait voor de bevolking?
  2. Wat zijn de effecten voor het water? 
  3. Wat zijn de effecten voor de natuur?

KSV heeft hier eerder aan de Omgevingsdienst vragen over gesteld. Geantwoord werd dat er niks mis mee is en dat als het waait er gesproeid kan worden.

We hebben de gemeente Katwijk met klem gevraagd te controleren en te handhaven waar nodig.

Omdat het niet logisch is dat dit geen negatieve effecten heeft, gaan wij kijken om zelf laboratoriumonderzoek te doen.

We houden ons aanbevolen voor wie ons hierbij kan helpen.

Daarnaast kan een ieder zelf een milieudelict melden via deze link https://www.politie.nl/themas/milieu.html

 


Antwoord Provincie op vragen over dit materiaal:

Aannemer Boskalis gebruikt het materiaal Beaumix als ophoogmateriaal en voorbelasting voor de kunstwerken, de nieuwe aansluitingen en de tijdelijk verlegging van de N206. Beaumix is een zogenaamde gewassen AEC1-bodemas en een restproduct van de afvalenergiecentrales. Na schoonspoeling kan dit materiaal als vrij toepasbare grondstof worden gebruikt bij de aanleg van wegen. Rijkswaterstaat heeft dit materiaal in 2018 gecertificeerd als innovatieve grond- en bouwstof. Vanuit het streven naar een circulaire economie heeft gebruik van hernieuwbare grondstoffen de voorkeur boven het gebruik van primaire bouwstoffen zoals zand.

Met het gebruik van Beaumix geven Boskalis en de provincie ook invulling aan de Green Deal GWW die beide partijen ondertekend hebben. Er wordt overigens op een aantal locaties ook zand als ophoogmateriaal gebruikt.

1 AEC = afvalenergiecentrale Pagina 2/4


Persbericht Boskalis zelf over Beaumix:

(link naar persbericht)

Info van expert:
Er zijn grofweg 3 soorten gebroken puin:

1) Betonpuin.
Dat is op zich schoon spul.
Betreft uitsluitend gebroken beton, de stalen wapening is er dan met een magneetband uitgepikt.
Is relatief duur. Wordt uiteindelijk kneiterhard.

2) “Beaumix”
(is ook maar een handelsnaam). Dit zou Boskalis gebruiken.
Dit spul moet gezeefd en gesorteerd worden op een vaste installatie.
Er zitten dan 8 man  te sorteren, én de boel gaat ook over een magneetband. Gaat ook door de zeeftrommel, waardoor stukjes plastic e.d. er ook uit gezeefd worden.

3) RePak.
Dat rolt meestal van een mobiele puinbreker af.
Makkelijk met transport, want je rijd het van de sloop af naar een bouwproject.
Zo’n mobiele puinbreker is niet altijd “state off the art” Magneetband of trommelzeef is niet altijd aanwezig,laat staan een sorteervoorziening. Het is aan de machinist, die de breker vult, om op het oog te zorgen dat je er niet teveel troep ingooit.
Dit spul wordt meestal gebruikt als funderings-laag in de wegenbouw (wordt dan toch afgedekt…).
Dit spul is ongeveer €2 per ton goedkoper dan Beaumix.

__________________________

Conclusie:

Is hier wel  Beaumix gebruikt?

Via onderstaande link kun je nog wat informatie vinden .

https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bouwstoffen-en-afvalstoffen/puin-en-granulaten/bouwstoffase-puin-en-granulaten

Update Juridische Route

Inmiddels is bekend dat de rechter heeft besloten dat er nog niet gestart mag worden met kappen totdat de zitting is geweest. De afsluitingshekken zijn door Boskalis dus weer weggehaald.

Juridische route

Na een negatieve reactie op de eerder ingediende zienswijze gericht aan de Gemeente Katwijk op de oproep om de goedkeuring van de omgevings- en kapvergunning in te trekken hebben we met een bredere groep betrokkenen de stap naar de rechter gemaakt om af te dwingen dat de tijdelijke N206 tegen het dorp aan wordt gebouwd en om af te dwingen dat de groene parkstrook wordt weggekapt. We zijn in afwachting van een datum van de zitting.

Is gebruik slakken wel veilig?

De bouwactiviteiten zijn gestart en we maken ons zorgen of alles goed gebeurt.
Zo wordt er voor de oprit slakken gebruikt wat opvliegt richting de bewoning.
Wat zit hierin: restas als verbrand residu uit de verbrandsoven van het huisvuil uit Alkmaar. Dit is gebruikt voor het ophoging van (tijdelijke bouw) wegen naast de toekomstige weg. 
In een polder en tegen een woonwijk aan. De vraag is of Provincie Zuid-Holland dit weet en of zij dit wil.

Zienswijze omgevingsvergunning

Het is onrechtmatig om de omgevingsvergunning voor de tijdelijke N206 aan de Noordkant af te geven. Dat is de conclusie in deze Zienswijze.