Nieuwe N206

Info: 

Totale waarde contract: ruim 100 miljoen. https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/

Keuze folie constructie: Gekozen is voor een foliebak, en niet voor een heipalen constructie. 

Is het risico op scheuren van de folie wat in de artikelen beschreven wordt ook bij de N206 van toepassing? 

(Link 1)

(Link 2)

Nadelen integraal gezien: 

– Financieel: hogere kosten voor HOV:  door de folie is er een minimale afstand ertussen10 meter. Rekensom: lengte N206 (1000meter?) 1000×10= 10.0000 meter x 300 meter= 3 miljoen?

Tijd: langere tijd nodig voor bouw HOV

Milieu: meer ruimte nodig voor bouw HOV

 

Welke afspraken zijn er gemaakt tussen partijen?

In de SOK (Samenwerkingsovereenkomst) staat Artikel 9, lid 3. Partijen betalen een ieder hun eigen kosten voor de inzet van het ambtelijke en ingehuurde personeel voor de behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie.

TIJDELIJKE N206

(Link)

Besluit gedeputeerde staten voor Noordelijke variant in lijn met voorstel aannemer is om de tijdelijke N206 aan de noordkant te doen:

Deze variant valt buiten het PIP. Dat betekent dat er buiten de projectgrenzen wordt gebouwd. Er zijn blijvende consequenties vanwege herinichting parkinstrook. Zie de pagina Parkstrook

Vraag is: mag men wijzigingen aan de waterwegen, parkstrook en fietspad uitvoeren als dit in strijd is met de definitieve situatie van de EPvE? 

Vraag is of bij integrale aanpak er niet veel meer kosten bespaard kunnen worden?

Kosten geen integratie PLV en tijdelijke N206, waardoor tijdelijk extra asfalt nodig is, Snelweg kost ongeveer 100 miljoen per strekkende kilometer. Kosten geen integratie tijdelijke n206 en wegen PLV (200 meter) 20 miljoen?

 

Wat betekent de omleiding voor fietsers bij tijdelijke n206?

Wanneer de tijdelijke N206 aan de Noordzijde wordt gebouwd verdwijnen voor minstens 2 jaar de langzaam verkeersroutes.

Door het verleggen van de fietsroute door Valkenburg treedt vermenging van verkeer op,
onder andere voor de scholieren. Bij de presentatie van de plannen in september
2019 was nog niet over de fietsroute nagedacht. Op dit moment onduidelijk hoe het langzaam verkeer wordt omgeleid.

Kan de bomenkap beperkt worden?

In het oorspronkelijke plan worden 340 bomen gekapt, zie hiervoor de link https://www.zuid-holland.nl

In de verdere vergunningaanvraag Tijdelijke N206 én definitieve Rijnlandroute gaat het om het kappen van 159 bomen, waarvan 119 vergunningplichtig, voor de Rijnlandroute, ontvangen 5-11-2019. Dit betreft de uitgebreide procedure (met zienswijzetermijn). Deel van de bomen wordt gekapt t.b.v. de tijdelijk N206 en ander deel voor de definitieve toestand:

J:\Archief\1 Wabo\14399\Actuele aanvraag en aanvulling

Definitieve Rijnlandroute

Het kappen van 40 bomen, waarvan
30 vergunningplichtig, voor de RijnlandRoute,

ontvangen op 6-9-2019. Dit betreft
de uitgebreide procedure (met zienswijzetermijn):

Meer over de bomenkap: Link

Vraag is of met wat verplaatsen van bijv. de bouwketen toch niet een paar bomen gespaard kunnen blijven, is daar alles aan gedaan?

Zie/klik afbeelding hieronder.

Is er gedacht aan het belang van een ecologische verbindingszone?

Zonder overbrugging wordt de N2016 voor de natuur de zoveelste onneembare barrière. Ecologische verbindingszones en langzaam verkeerverbindingen horen meteen bij de aanleg te worden meegenomen. 

Geen groene zone maar een groep park en verbindingszones voor de natuur

Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurzones die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken. Doordat ecologische verbindingszones leefgemeenschappen met elkaar verbinden, dragen ze bij tot een groter draagvlak voor het voortbestaan van een soort. De minimale afmeting voor een corridor bedraagt 4 a 5 meter in de breedte.

Voorbeeld: excursie in Rotterdam voor inspiratie ‘Ecosysteem van de stad is rijk, divers en kwetsbaar’ Nederland, en in het bijzonder de Randstad, is te beschouwen als een groot urbaan gebied, zeggen Piet Vollaard en Jacques Vink. ‘Onder architecten en stedenbouwers leeft nog het idee: natuur is iets voor buiten de stad. Maar als heel Nederland een stad is geworden, dan is de natuur integraal onderdeel geworden van de stad. Natuur is onderdeel van het stedelijk weefsel, maar wordt grotendeels door ontwerpers genegeerd.’ Jacques Vink en Piet Vollaard zijn twee
Rotterdamse architecten, die samen met stadsecoloog Niels de Zwarte het boek Stadsnatuur maken/Making Urban Nature schreven. De auteurs zien de stad als een integraal onderdeel van de natuur en pleiten daarom voor natuurinclusief ontwerpen. ‘Doel van het boek is een brug te slaan tussen ecologie en ontwerp.
We willen duidelijk maken waar natuurinclusief ontwerpen over gaat.’
Bron: Link

Handige links:

https://www.asfalt.be/prijs

https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/