Scholen/Bejaarden

Waarom is er aparte regelgeving voor scholen en bejaardenwoningen?

Scholen en bejaardenwoningen zijn gevoelige bestemmingen. Speciaal hiervoor is er een Wet gevoelige bestemmingen die ervoor zorgt dat er rekening gehouden wordt met deze groepen.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/besluit/

Het besluit richt zich op bescherming van mensen die verhoogd gevoelig zijn voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Dit zijn vooral kinderen, ouderen en zieken. Daarom stelt het besluit onderzoekszones in. Binnen die onderzoekszones is luchtkwaliteitsonderzoek nodig. U meet de zones vanaf de rand van de weg. Ze zijn aan weerszijde 300 meter breed bij rijkswegen en 50 meter bij provinciale wegen.

Kortom: in het licht van een goede ruimtelijke ordening is het verstandig dat het bevoegd gezag verder kijkt dan bijvoorbeeld de NIBM toets. Een goede (ruimtelijke) onderbouwing van een besluit is evenzeer van belang. De goede ruimtelijke ordening kan aanleiding zijn om een nieuwe bestemming niet toe te staan. Ook als die bestemming op zichzelf NIBM bijdraagt. Of als de grenswaarden (net) gehaald worden. Want ook bij concentraties beneden de grenswaarden kan er gezondheidsschade zijn, zeker bij gevoelige groepen mensen.

 

Hoe zit het met geluidsoverlast, is die niet veel te hoog wanneer de tijdelijke N206 zo dichtbij de bejaardenwoningen en scholen komt?

Alle regelgeving hierover vind je op de link hieronder, vraag is gesteld welke onderbouwing is er dat er verwacht wordt de grenzen niet te gaan overschrijden?

https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wet-geluidhinder/wegverkeerslawaai/systematiek/

 

Levert het gevaarlijk transport wat over de provinciale weg rijdt geen bedreiging?

Het Plaatsgebonden Risico (PR) wordt zeker groter. De gevaarlijke transporten vinden nu plaats over de bestaande weg die op grotere afstand ligt ten opzichte van de kwetsbare objecten waarbij er bovendien als gevolg van de ongelijkvloerse situering een natuurlijke barrière wordt gevormd. 

In geval van de Noordelijke variant sprake van een hele andere situatie: de transporten zullen gaan plaatsvinden over een tijdelijke weg die veel dichter langs kwetsbare objecten is gesitueerd, die als gevolg van de gelijkvloerse situatie ontdaan is van de natuurlijke barrière. Bovendien zal de weg, vanwege het tijdelijke karakter ook niet als volwaardige weg worden ingericht. De weg is smaller, grotere kans op ongevallen en als gevolg van de infrastructurele bouwwerkzaamheden voor extra afleiding zorgt voor de bestuurders, waarmee ook de ongevalsfrequentie sterk wordt verhoogd.

Als kwetsbare objecten worden o.a. genoemd: Woningen, gebouwen waarin minderjarigen of ouderen, al dan niet een gedeelte van de dag verblijven, zoals: bejaardenwoningen, scholen en kinderopvang.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/externe-veiligheid/gevoelige-functies/

Het lijkt er dan ook op dat de maatregelen die door deze regelgeving wordt voorgeschreven “De belangrijkste maatregel bij externe veiligheid is ruimtelijke scheiding tussen de risicobronnen en gevoelige functies (kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten).“   en  “het afwegen van alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met minder grote personendichtheden“ niet worden nageleefd, bij de keuze voor de noordelijke variant.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/externe-veiligheid/maatregelen/

Er is een integrale kaart waarop de risico objecten met de hoogste GR worden aangegeven – betreft twee tankstations met LPG installatie; een is gesitueerd in de bocht van de N206 bij de Zanderij; de andere op de Voorschoterweg waar (Tankstation Jongeneel).

Dit risico verandert duidelijk niet in geval van zowel de noord- als zuid variant van de tijdelijke weg. Beide varianten blijven op grote afstand van de risico objecten.

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=155087.82&gm-y=465473.4700000002&gm-z=8&gm-b=1544180834512,true,1;1553267883410,true,1;