Waterbeheer

Hoe voorkomt de aannemer een aanslag op de natuur door het dempen van sloten?

Aanwezigheid Platte schijfhoren > Dit is een habitatsoort en beschermde slakkensoort. De soort is in ieder geval aan de zuidkant is waargenomen, maar aangenomen wordt dat ‘ie ook in de noordelijke sloot zit (hij zit dus overal). Hoe dit wordt gecompenseerd lijkt lastig. Meestal heb je in een dergelijk geval vervolgonderzoek naar aangrensende gebieden, om te kijken of de soort daar voldoende aanwezig is.  Aangezien het hele vliegveld volgebouwd gaat worden en bij de nieuwe inrichting Mient Kooltuin er misschien sloten worden gedempt is de vraag hoe de compensatie gerealiseerd gaat worden.

Voortplantingsgebied vissoorten

Echter, de sloten die langs de N206 liggen en de watergangen eronder door bevatten niet alleen zeldzame waterslakken maar zijn enorm belangrijk als voortplantingsgebied voor vele vissoorten die hier in het vroege voorjaar vanuit de Rijn naar toe trekken om zich voort te planten. Vooral in de maanden april en mei kun je tientallen grote karpers en brasems over en langs elkaar zien buitelen om eitjes te deponeren en te bevruchten. Maar ook snoek , baars en voorn en blei, die minder opvallend aanwezig zijn gebruiken deze ondiepe sloten om te paaien (eitjes leggen). Het zou vreselijk zijn als deze vissen bij het dempen van sloten ingesloten raken of zelfs onder zand begraven gaan worden. Maar ook in de maanden erna als deze sloten vol zitten met jonge vis mag het niet zo zijn dat deze sloten zomaar gedempt gaan worden. Een organisatie die zich het lot van zoetwatervis aantrekt is Sportvisserij Nederland. Het zou mooi zijn als deze organisatie mee kan denken.

 

Ontwerpbesluiten

Het ontwerpbesluit van 16 december 2019, kenmerk 2019-022131, heeft betrekking op:

  • het dempen van 5406 m2 overig en primair oppervlaktewater en het verwijderen van de sifon onder de Ir. G. Tjalmaweg ter hoogte van de Grote Watering;
  • het aanbrengen en hebben van 14641 m2 verharding (33399 m2 aanbrengen en 18758 m2 verwijderen) dat leidt tot een versnelde afvoer;
  • het verwijderen, aanbrengen en hebben van bruggen en kokerduikers ter weerszijden van de Ir. G. Tjalmaweg vanaf de aansluiting met de Wassenaarseweg tot en met watergang de Grote Watering.

Dit ontwerpbesluit betreft de eindsituatie van het westelijk deel.

Van 11 februari 2020 tot en met 23 maart 2020 kan schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen worden ingediend.

Het ontwerpbesluit van 14 januari 2020, kenmerk 2019-022132, heeft betrekking op:

  • het dempen van 8288 m2 overig water;
  • het verwijderen en aanbrengen van (dammen met) duikers ø 600 mm, ø 800 mm en
  • ø 1000 mm met een lengte van meer dan 15 m in overige watergangen;
  • het aanbrengen en hebben van 7964 m2 verharding (715108 m2 nieuwe situatie minus 67144 m2 oude situatie) dat leidt tot een versnelde afvoer ter weerszijden van de Ir. G, Tjalmaweg vanaf de watergang de Grote Watering tot aan de Torenvlietbrug.

Dit ontwerpbesluit betreft de eindsituatie van het oostelijk deel.

Van 11 februari 2020 tot en met 23 maart 2020 kan schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen worden ingediend.

 

Inbreng bewoner:

Terugblik overlast water bij aanleg huidige N206 

Ik woon reeds van af de bouw van ’t Joght aan het Duinzicht en heb dus meegemaakt dat de huidige N206 aangelegd werd. (Zonde van die ongerepte en rustige polder waar ik als kind kievitseieren zocht, ging vissen of ’s winters ging schaatsen.)Tijdens de aanleg van deze weg hebben we de nodige problemen gehad met inklinken en verzakken van de tuinen om onze huizen doordat er grondwater weggepompt werd. Onze rioleringen stonden op knappen omdat ze met de buitengrond mee naar beneden werden getrokken en het gat in de fundering niet meezakte. Mensen die een aanbouw of een stenen tuinmuur gerealiseerd hadden zagen deze aanbouwsels in enkele weken tijd losscheuren van hun huizen. Na veel klagen en procederen kwam er uiteindelijk een taxateur van de Provincie en werd de schade geinspecteerd en getaxateerd en werd er een vergoeding voor de geleden schade uitgekeerd. Hier word je natuurlijk niet beter van maar ja we kregen tenminste nog iets.

 

Links op een rij:

https://www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/zuidgeest